Fukuoka ShaBu ShaBu

Fukuoka ShaBu ShaBu
45-68 Kissena Blvd
Flushing, NY 11355

ph: 718-661-1616
fax: 718-353-6350

Copyright 2009 Fukuoka ShaBu ShaBu. All rights reserved.

Web Hosting by Yahoo!

Fukuoka ShaBu ShaBu
45-68 Kissena Blvd
Flushing, NY 11355

ph: 718-661-1616
fax: 718-353-6350